0
0
Totaal: €0.00
  • Geen producten in de winkelwagen.

 

 

algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – De prijs

Artikel   9 – Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Copyright

Artikel 14 – intellectueel eigendom

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel   1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; In dit geval de VERDERKIJKDOOS.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

 

 

VERDERKIJKDOOS

Merle van de Veerdonk

Oosthaag 16

5346 LB Oss

 

E | verderkijkdoos@merlevandeveerdonk.nl

T | 06-51053932

 

KvK- nummer: 60370068

BTW- identificatienummer: 149909238B02

 

 

Artikel   3 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel   4 – Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. De consument heeft recht op een deugdelijk product.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Onder andere:

• De prijs inclusief belastingen

• De kosten van verzending. De is afhankelijk van de omvang en het gewicht van het product.

• De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen

• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

• De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering

• De beschikbare maten en kleuren van de producten

 

Artikel   5 – De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De consument heeft hierbij de volgende stappen doorlopen: selectie van gewenste product, toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering), checken van de order, selecteren van betaalmethode, voldoen van betaling.

De ondernemer bevestigd de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van verderkijkdoos@merlevandeveerdonk.nl

of info@merlevandeveerdonk.nl. De ondernemer zorgt voor een veilige web omgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

 

Artikel   6 – Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooral door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer.

 

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel   8 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijs wijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij een latere stap vermeld en opgeteld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel   9 – Conformiteit en garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail verderkijkdoos@merlevandeveerdonk.nl

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 1 tot 3 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt uiteraard alleen voor producten van de VERDERKIJKDOOS gekocht via www.deverderkijkdoos.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

 

Artikel 12 – Betaling

 

De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is waarbij gebruikt gemaakt wordt van een van de betaalmethoden vermeld op en aangeboden door de website.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Copyright

 

Op alle uitgaven van de VERDERKIJKDOOS, zowel off als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van de VERDERKIJKDOOS en haar team zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar neem eerst even contact op via verderkijkdoos@merlevandeveerdonk.nl.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 

Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van de VERDERKIJKDOOS zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

 

Artikel 15– Klachtenregeling

 

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden of op het vermelde adres

Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16 – Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

 

 

 

 

©2018 MERLE VAN DE VEERDONK  ALL RIGHTS RESERVED

blijf up-to-date met de laatste nieuwtjes, tips en inspiratie over de Verderkijkdoos.

schrijf je in voor de nieuwsbrief
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden